23 jaar ervaring

Designbase - Algemene voorwaarden

1.    Toepasselijkheid

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Designbase, ook te noemen: Designbase, en op alle leveranties en diensten die door Designbase voor derden worden verricht.

1.2.    Voordat overeenkomsten met Designbase worden gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

1.3.    Naast de hoofdovereenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen nog aanvullende afspraken zijn gemaakt die van toepassing zijn op verrichte diensten. Bij tegenstrijdigheid zijn van toepassing in de volgende volgorde:
1.    Ondertekende stukken, bij gebreke hiervan;
2.    Persoonlijke gewisselde stukken;
3.    De schriftelijk gesloten overeenkomst;
4.    Deze algemene voorwaarden;
5.    Eventuele verder documenten, waarvan de nieuwste afspraak dan voorrang heeft.

1.4.    Eventueel bestaande algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingestemd door Designbase

2.         Offertes

2.1.    Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.2.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld, anders geldt een termijn van 2 weken.

2.3.    Conform de wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) dienen wij de identiteit vast te stellen van een (mogelijke) klant. Om die reden kan worden verlangd dat een identiteitsbewijs wordt getoond en een kopie mag worden gemaakt of beschikbaar wordt gesteld. Ook kunnen uittreksels worden gevraagd van ondermeer kamer van koophandel. Als afgifte wordt geweigerd, kan Designbase een opdracht op die grond weigeren of de uitvoering daarvan staken.

2.4.    Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand op het moment dat de klant een ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de opdracht is vastgelegd ondertekend retour zendt of afgeeft.

2.5.    Indien de door de klant te ondertekenen opdracht door Designbase niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat Designbase op verzoek van de klant met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.    Verplichtingen van de klant

3.1.    De klant zal alle gegevens en documenten die Designbase nodig heeft voor het op tijd en goed uitvoeren van de opdracht tijdig beschikbaar stellen in de door Designbase gewenste vorm.

3.2.    Als er wijzigingen plaatsvinden in de zeggenschapsverhoudingen binnen de klant c.q. de juridische structuur van de klant, dient de klant dit per omgaande te laten weten.

3.3.    De klant staat in voor de juistheid, herkomst en volledigheid van de door haar aan Designbase aangeleverde informatie, ook als deze van een derde afkomstig is.

4.    Inspanningsverplichting

4.1.    Designbase zal al haar werkzaamheden verrichten naar beste inzicht en vermogen conform de eisen van goedvakmanschap. Designbase heeft in deze een inspanningsverplichting.

4.2.    Designbase is vrij in de wijze waarop zij de overeengekomen werkzaamheden uitvoert en zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken en opdrachten van de klant.

4.3.    Als andere, afwijkende of meer werkzaamheden worden verricht dan oorspronkelijk overeengekomen, dan kunnen deze separaat door Designbase in rekening worden gebracht aan de klant, tegen een redelijk tarief. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het tarief als benoemd in de hoofdopdracht. Voorzover dit onvoldoende duidelijk is, dient aansluiting te worden gezocht bij de tarieven die gebruikelijk zijn in de financiële dienstverlening.

5.    Intellectuele eigendomsrechten

5.1.    Designbase behoudt alle rechten van intellectuele eigendom voor die zien op producten van de geest die Designbase gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld voor de uitvoering van de opdracht, waaronder auteursrechten en andere recht van intellectuele eigendom die Designbase heeft of geldend kan maken.

5.2.    Het is de klant nadrukkelijk verboden systeemontwerpen, programma’s, manier van werken, contracten, adviezen en andere producten van de geest van Designbase in de meest ruime zin des woords, al dan niet via derden te vermenigvuldigen, te openbaren en/of uit te winnen. Vermenigvuldigen of openbaar maken hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Designbase De klant heeft wel het recht schriftelijke stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik, voor zover dat  past in het doel van de opdracht die Designbase voor de klant uitvoert of heeft uitgevoerd.

5.3.   Designbase behoudt alle rechten van Intellect eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. Klant verkrijgt uitsluitend  de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

5.4.    Het vorenstaande blijft van toepassing tussen partijen, ook na (tussentijdse) beëindiging van de werkzaamheden van Designbase

6.    Betaling van honorarium

6.1.    Behoudens indien en voor zover expliciet anders gemeld, zijn alle door Designbase aan de klant in rekening te brengen bedragen die worden genoemd, schriftelijk of mondeling, bedragen exclusief BTW.

6.2.    Designbase werkt vaak op basis van “no cure no pay”. In dit kader is de klant verplicht alle relevante gegevens waarover zij beschikt op het eerst mogelijke moment beschikbaar te stellen, die nodig zijn om vast te stellen welke vergoeding Designbase toekomt. Schriftelijk kan een langere termijn worden overeengekomen.

6.3.    Als de klant niet tijdig de vorenbedoelde informatie verstrekt, dan geldt de initieel toegekende subsidie als vergoedingsgrondslag.

6.4.    Alle facturen van Designbase dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

6.5.    Alle betalingsverplichtingen van de klant aan Designbase dienen te worden voldaan zonder verrekening uit welke hoofde dan ook, behoudens indien en voorzover wettelijk dwingend anders bepaald.

6.6.    Bij niet tijdige betaling is de klant de wettelijke handelsrente (ex art. 6:119a BW) verschuldigd over het te laat betaalde bedrag, waarbij ieder deel van een nog niet volledig verstreken maand als een hele maand zal gelden voor de berekening.

6.7.    Bezwaar tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

6.8.    Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokomsten die Designbase maakt of heeft gemaakt in verband met het niet nakomen van de betalingsverplichting van de klant zijn voor rekening van de klant.

6.9.    Bij niet stipte betaling door de klant of indien de financiële positie van de klant daartoe naar het oordeel van Designbase aanleiding geeft, is Designbase gerechtigd zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Designbase gerechtigd is haar werkzaamheden op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Ongeacht de vraag of dat gebeurt, zijn dan alle vorderingen op de klant direct opeisbaar.

7.    Eventuele klachten

7.1.    Als de klant klachten heeft met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de gefactureerde bedragen dient dit op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen nadat de stukken zijn ontvangen waarop de klacht ziet, schriftelijk te worden gemeld, danwel binnen 60 dagen na ontdekking van de gestelde fout of het gestelde gebrek c.q. de gestelde tekortkoming te worden gemeld. In het laatste geval dient de klant aan te tonen, dat het gestelde gebrek c.q. de gestelde fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon worden ontdekt.

7.2.    De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door klachten als bedoeld in artikel 7.1. van deze voorwaarde. De klant heeft niet het recht op grond van de betreffende klacht de betaling van enige factuur of dienst uit te stellen of te weigeren.

7.3.    Als een klacht tijdig en terecht is, heeft de klant de keuze tussen – voor zoveel mogelijk – het kosteloos verbeteren van hetgeen waar de klant zich op richt of een gemaximeerde schadevergoeding, conform artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

8.    Overmacht

8.1.    In geval van overmacht is Designbase niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen. Designbase is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

8.2.    Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van Designbase onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdig wordt verhinderd.

8.3.    Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
•    Staken;
•    Brand;
•    Ziekte van één of meer personen die de dienst zouden leveren;
•    Bedrijfsstoringen;
•    Energiestoring;
•    Storingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van internetverbindingen of websites;
•    Niet of niet tijdige levering door ingeschakelde derden;
•    Het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning;
•    Natuurrampen;
•    Onbereikbaarheid van contactpersonen bij cliënt of in te schakelen derden, danwel overheidsinstanties, waarmee contact nodig wordt geacht door Designbase in het kader van de uitvoering van haar opdracht.

9.    Termijnen

9.1.    Voor de uitvoering van werkzaamheden door Designbase overeengekomen termijnen worden geacht te zijn bedoeld als streeftermijnen en niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is benoemd en overeengekomen.

9.2.    Termijnen gaan pas lopen indien en zodra alle voor de uitvoering van een door Designbase te verrichten dienst noodzakelijke informatie en/of materialen aan Designbase beschikbaar zijn gesteld en betaling van alle aan Designbase verschuldigde bedragen is voldaan.

9.3.    Allen als het doel van de te verrichten werkzaamheden blijvend onmogelijk is of de uitvoering om enigerlei wijze blijvend onmogelijk is kan de klant op die grond de daarop betrekking hebbende overeenkomst voor die werkzaamheden ontbinden. Als Designbase van oordeel is, dat de uitvoering van wat is overeengekomen niet mogelijk is, kan zij op grond daarvan de overeenkomst tussen partijen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

10.    Einde opdracht

10.1.    Als overeengekomen geldt, dat overeenkomsten tussen Designbase en een klant alleen eindigen door het verstrijken van een door hen overeengekomen einddatum, behoudens indien en voor zover deze overeenkomst anders bepaalt.

Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, maar blijft de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd, ook als ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen werkzaamheden door Designbase zijn uitgevoerd.

Designbase kan de overeenkomst tussentijds opzeggen indien de opdrachtgever zich niet (volledig) aan de overeenkomst houdt. In dat geval is Designbase  gerechtigd om zijn werkzaamheden per direct neer te leggen. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de werkzaamheden die door Designbase zijn uitgevoerd.

10.2.    Indien de klant tekort schiet in de betaling van de door haar verschuldigde bedragen heeft Designbase te allen tijde het recht per omgaande de overeenkomst(en) tussen partijen geheel of gedeeltelijk te beëindigen, na de klant in gebreke te hebben gesteld en een termijn voor nakoming te hebben gegund van tenminste 5 werkdagen. Bovendien kan Designbase dan – ongeacht de vraag of zij gebruik maakt van de voornoemde beëindigingmogelijkheid, haar werkzaamheden per direct opschorten.

10.3.    Bij tussentijdse geheel of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst(en) tussen Designbase en de klant is de klant honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die al door Designbase zijn verricht, op de grondslag als overeengekomen tussen partijen.

10.4.    Designbase is gerechtigd de overeenkomst met de klant per direct zonder in gebreke stelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of haar werkzaamheden op te schorten, met een schriftelijke kennisgeving – al dan niet geheel of gedeeltelijk – als er sprake is van één van de navolgende omstandigheden:
•    Ten aanzien van de klant wordt surséance van betaling verleend;
•    Ten aanzien van de klant wordt het faillissement uitgesproken;
•    De zeggenschapsverhoudingen bij de klant wijzigen;
•    De klant doet een voorstel tot afkoop van schulden aan Designbase of een andere schuldeiser;
•    Als er zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden.

11. Webhosting: duur en beëindiging Webhosting overeenkomst 

 1. De  overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke of per e-mail verstuurde opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
 2. Designbase garandeert nadrukkelijk geen uptime van de hosting. Evenmin garandeert Designbase een maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een backup van zijn gegevens (website, database en mail). Designbase is niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, tenzij anders overeengekomen.
 4. Designbase levert geen SSL-certificaat als onderdeel van de hosting pakketten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever heeft recht op het beveiligingsniveau, zoals opdrachtgever en Designbase dit separaat zijn overeengekomen. Dit SSL-certificaat is onlosmakelijk verbonden met de hosting bij Designbase en kan niet worden meeverhuisd.
 5. E-mailadressen worden voor opdrachtgever op verzoek aangemaakt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het koppelen van deze adressen aan het e-mailprogramma van zijn keuze op het apparaat van zijn keuze.
 6. Indien geen limieten zijn overeengekomen over het gebruik of verbruik van resources (zoals, maar niet uitsluitend, het aantal GB aan opslag, dataverkeer, etc.) is dit gebruik gebonden aan redelijke grenzen. Excessief gebruik dat niet als normaal gebruik van een WordPress website kan worden aangemerkt valt niet binnen het hostingpakket. Hetzelfde geldt voor websites met extreem hoge traffic. Of sprake is van excessief gebruik is aan Designbase om te bepalen. Designbase is gerechtigd om in het geval van excessief gebruik extra daadwerkelijke kosten, vermeerderd met administratiekosten, in rekening te brengen of de beschikbaarheid van resources tot normale proporties te beperken. Na vruchteloze schriftelijke waarschuwing van opdrachtgever om zijn gebruik te beperken is Designbase gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Er is in dat geval sprake van een tekortkoming van de opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever meer verbruikt dan is overeengekomen, brengt Designbase redelijke kosten voor deze overschrijding in rekening.

12.    Adreswijzigingen

Eventuele adreswijzigingen en wijzigingen in andere contactgegevens aan de kant van de klant dienen altijd direct door de klant aan Designbase te worden gemeld. Als dit niet gebeurt, komt miscommunicatie in- en/of rond de dienstverlening nadrukkelijk voor rekening en risico van de klant.

13.    Aansprakelijkheid

Designbase is gehouden zich in te spannen haar werkzaamheden op een goede wijze uit te voeren. Als dat niet is gebeurt en daardoor schade is ontstaan geldt (met in achtneming van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden:

 1. Deze schade komt in mindering op het honorarium dat Designbase in het kader van de betreffende dienst of aanvraag aan honorarium in rekening zou mogen brengen.
 2.  Verdere schade komt niet voor rekening van Designbase , tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval is de schadevergoedingsplicht van Designbase gelijk aan maximaal het bedrag dat Designbase in de 6 maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit heeft gedeclareerd plus het honorarium waarop zij uit hoofde van de desbetreffende dienst of aanvraag in rekening zou mogen brengen.
 3. Voor andere schade dan misgelopen subsidies, van welke aard dan ook, is Designbase niet aansprakelijk.
 4. Designbase is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of schuld.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Designbase van alle vorderingen van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van opdrachtgever of onrechtmatig handelen van derden op of aan de website(s) van opdrachtgever of de door opdrachtgever gebruikte servers. Designbase is nimmer aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door Designbase aangebrachte wijzigingen of implementaties.

14.    Fouten in elektronische communicatie

Designbase en de klant zijn zich ervan bewust dat er aan communicatie via elektronisch e-mailverkeer danwel ander elektronisch verkeer risico’s kleven, waaronder maar niet uitsluitend: vervorming, vertraging, onderschepping, manipulering en computervirussen. Designbase en de klant zijn terzake niet aansprakelijk jegens elkaar voor daaruit eventueel voortvloeiende schade. Dat geldt ook voor het gebruik van elektronische communicatie in welke vorm dan ook met derden, waaronder overheden.

15.    Afsluitende bepaling

15.1.    Geschillen tussen de klant en Designbase B.V kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de te ’s-Hertogenbosch bevoegde Rechter, behoudens indien en voorzover dwingend wettelijke anders bepaald.

15.2.    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening alsmede de uitvoering daarvan waarbij Designbase betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.3.    Voorzover enige afspraak tussen partijen, waaronder de bedingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of op enigerlei andere wijze onverbindend is, dan gelden tussen partijen zodanige verbintenissen en verplichtingen als wel toegestaan en verbindend, die de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

15.4.    De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de door de klant verleende opdracht blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst c.q. opdracht, voorzover het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze van kracht blijven. Partijen worden daardoor dan blijvend gebonden.

15.5.    Contact- en identiteitsgegevens van Designbase

Designbase
Dreesplein 16
3404 JR IJsselstein

T. 06 45 286 447
E. info@designbase.nl

Bank: ING bank IJsselstein
IBAN: NL95INGB0007644626
BIC: INGBNL2A
BTW-nummer: NL857298008B01
KvK-nummer: 68091974

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden?

Neem dan contact met ons op!

Scroll naar boven

Afspraak maken

Voer hier je gegevens in en wij nemen contact op om een afspraak te maken.

Afspraak maken

Voer hier je gegevens in en wij nemen contact op om een afspraak te maken.